עבירות אלימות

עבירות אלימות הן עבירות פליליות המגלמות בחובן פגיעה בזכותו של הפרט על גופו, ולכן עבירות אלימות נחשבות גם כעבירות אשר מתנגשות עם זכותו הבסיסית של אדם להגן על גופו, על חירותו ועל שלוותו. במסגרת הדין הפלילי בישראל מטופלות עבירות אלימות מסוג: עבירת תקיפה, עבירת תקיפה סתם, עבירת תקיפת קטין, עבירת תקיפה בנסיבות מחמירות, עבירת תקיפה הגורמת לחבלה של ממש, עבירת תקיפת שוטרים או עובדי ציבור, עבירת פציעה, עבירת חבלה חמורה, עבירת חבלה בכוונה מחמירה, עבירות חבלה ופציעה בנסיבות מחמירות, ועוד.

במדריך הבא נדון בסוגי עבירות האלימות המוגדרות בחוק העונשין הישראלי ובעונשים הקבועים בצידן.

סוגים של עבירות אלימות​ והעונשים הקבועים בצידן

ישנו מגוון רחב של עבירות אלימות שהדין הפלילי בישראל מטפל בהן:

עבירות אלימות מסוג תקיפה

אדם יורשע בביצוע עבירת אלימות מסוג תקיפה, אם הוכח כי הוא היכה את זולתו, דחף אותו, נגע בו, או הפעיל כוח על גופו בכל דרך שהיא, בין אם במישרין או בעקיפין, ללא קבלת הסכמתו המפורשת של אותו אדם לכך, או בכפוף להסכמה שהושגה במרמה.

לעניין זה, "הפעלת כוח" פירושה גם הפעלת אמצעי חשמלי, אמצעי תאורה, חום, ריח, גז או כל אמצעי או שימוש בחומר למטרת גרימת נזק או מצוקה לאותו אדם שכנגדו הם הופעלו. בהתאם להגדרה זו למונח "הפעלת כוח", ניתן אם כן להסיק שהלכה למעשה, כל הפעלה של כוח כלפי הזולת, פעוטה ככל שתראה, וללא קשר לאופן שבו בוצעה, ככל שהיא מתבצעת ללא קבלת הסכמה ברורה לכך מהזולת – תיחשב כעבירת תקיפה.

גם מעשים שעשויים להתפרש בעיניו של אדם כמעשים שאין בהם מוטיב של אלימות – כגון יריקה או הזזה של אדם ממקום למקום, יחשבו מבחינת החוק בתור עבירות אלימות מסוג תקיפה, ככל והן התבצעו בניגוד לרצונו של הזולת.

עבירת התקיפה הבסיסית ביותר שאינה מערבת חבלה, נקראת בחוק העונשין עבירת "תקיפה סתם" והעונש הקבוע בצידה הוא מאסר לתקופה של עד 24 חודשים.  כאשר עבירת תקיפה סתם מתבצעת במסגרת ביצוע עבירה פלילית אחרת, כדוגמת עבירות גניבה, או התנגדות לביצוע מעצר, העונש בצידה יהיה כבד יותר, וינוע בין תקופת מאסר של 3 עד 5 שנים, כתלות בכמות התוקפים שפעלו יחד במועד ביצוע העבירה.

עבירות אלימות
עבירות אלימות

עבירות אלימות מסוג תקיפת עובד ציבור

"עובד ציבור" כהגדרתו בחוק הישראלי, הוא כל נושא משרה המספק שירות לתושבי ישראלי מטעם גוף ציבורי כלשהו, או מי שממלא תפקיד ציבורי לסוגיו. כאשר פלוני תוקף עובד ציבור, הוא צפוי לעונש של עד 3 שנות מאסר. אולם העונש עלול להיות גם חמור יותר ולהגיע עד 5 שנות מאסר במידה ועבירת תקיפת עובד הציבור מתבצעת בעזרת כלי נשק, או בכוונה לחבל ביכולתו של עובד הציבור למלא את תפקידו, או לחילופין – במסגרת "עבודת צוות" של שני אנשים ויותר.

עבירות אלימות מסוג קטטה

עבירות תגרה הן עבירות אלימות לכל דבר ועניין. מדובר על עבירות של תקיפה הדדית, אשר בהן ניתן לטעון שאיש מהמעורבים בקטטה לא השתתף בה מתוך כורח של הגנה עצמית. כאשר פלוני נוטל חלק בתגרה במקום ציבורי, הוא צפוי לעונש מאסר של עד 12 חודשים.

עבירות אלימות מסוג תקיפה הגורמת לחבלה של ממש

בדין הפלילי בישראל מוגדר המושג "חבלה" בתור: כאב / מחלה / ליקוי פיזי – בין אם הם זמניים או צמיתים. לטובת העניין, חבלות שיחשבו כראיה רלוונטית להליך הפלילי הן: שריטות, סימנים כחולים, סימנים אדומים, נפיחות וכדומה. פלוני התוקף את זולתו וגורם לו חבלה של ממש, צפוי לעונש של עד 3 שנות מאסר. כאשר מדובר על עבירת תקיפה שגרמה לחבלה של ממש במסגרת תקרית שבה פעלו כתוקפים 2 אנשים ומעלה, כל אחד מהם צפוי לעונש של עד 6 שנות מאסר.

עבירות אלימות מסוג פציעה

בדין הפלילי בישראל מוגדר המונח "פצע" בתור:

"דקירה או חתך שמבתרים או מבקעים כל קרום חיצוני בגוף, ולעניין זה קרום חיצוני הינו כל קרום שניתן לגעת בו מבלי לבתר או לבקע אותו".

פלוני שפצע את זולתו בכוונה תחילה, צפוי לעונש של עד 3 שנות מאסר. מי שביצע עבירת אלימות מסוג פציעה כשבאמתחתו כלי נשק לסוגיו, או שיתף פעולה עם אדם נוסף ויותר בביצוע העבירה, צפוי לעונש של עד 6 שנות מאסר.

עבירות אלימות מסוג חבלה חמורה

בדין הפלילי בישראל מוגדר, "חבלה חמורה" בתור:

"חבלה העולה כדי חבלה מסוכנת (חבלה שיש בה סכנת נפשות), או הפוגעת או עלולה לפגוע קשות או לתמיד בבריאות הנחבל או בנוחותו, או המגיעה כדי מום קבע או כדי פגיעת קבע או פגיעה קשה באחד האיברים, הקרומים או החושים החיצוניים או הפנימיים".

פלוני שתקף את זולתו וגרם לו חבלה חמורה, צפוי לעונש של עד 7 שנות מאסר.
מי שביצע עבירות אלימות מסוג חבלה חמורה תוך החזקת נשק לסוגיו, או יחד עם תוקף או תוקפים נוספים, צפוי לעונש של עד 14 שנות מאסר.

עבירות אלימות מסוג שוד

אף שעבירות שוד משויכות בדין הפלילי בישראל לקטגוריית עבירות רכוש, הלכה למעשה – עבירות שוד פוגעות לא רק ברכוש אלא גם בגוף, בנפש ובחופש של קורבנותיהן. מכאן שעבירות שוד חרף סיווגן בחוק העונשין תחת קטגוריית עבירות רכוש, מטופלות לחומרה גם כעבירות אלימות.

פלוני שביצע עבירת גניבה שבמסגרתה (כלומר במהלך ביצוע הגניבה או אחריה) ביצע או איים בביצוע פעולה אלימה באנשים אחרים או ברכוש שלהם, כדי להניח ידיו על הרכוש הנגנב, להותירו תחת חזקתו או במטרה למנוע התנגדות לגניבת הרכוש, או להתמודד עם התנגדות כזו – צפוי לעונשים הקבועים בחוק בגין עבירות שוד. פלוני שביצע עבירת שוד צפוי לעונש של עד 14 שנות מאסר. במקרה של עבירות שוד בנסיבות מחמירות, העונש עשוי להגיע גם ל – 20 שנות מאסר.

עבירות אלימות מסוג חבלה בכוונה מחמירה

על פי הדין הפלילי בישראל, ישנם מספר סוגים של מעשים הנחשבים כעבירות אלימות מסוג חבלה בכוונה מחמירה, וביניהם:

 • פציעה או גרימת חבלה חמורה לזולת, בניגוד לדין.
 • ניסיון לפגיעה בזולת בניגוד לדין בעזרת נשק מסוכן לסוגיו.
 • פיצוץ חומרים נפיצים בניגוד כדין.
 • שליחתם או מסירתם של חומרים נפיצים או כל אמצעי מזיק אחר, לזולת או גרימה לקבלתם.
 • הנחת חומר נפיץ, מרסק או משתך בכל מיקום שהוא.
 • זריקת חומרים או נוזלים מהסוגים האמורים לעיל על הזולת, או שימוש באלו על גופו של אדם בכל צורה אחרת.

מי שביצע עבירה כלשהי מתוך העבירות המנויות לעיל בכוונה להטיל מום או נכות באדם אחר, לגרום לזולתו חבלה חמורה, למנוע מעצר או הליך פלילי לסוגיו, או לעכב את הבאתו או הבאת אדם אחר לחקירה, צפוי לעונש של עד 20 שנות מאסר.

התוכן המוצג במאמר שלהלן מובא לידע כללי בלבד, אינו בגדר מידע משפטי מחייב, ואין לפעול על פיו או להסתמך עליו בשום צורה שהיא. במידה ועולה הצורך בהכוונה משפטית, ליווי משפטי או ייצוג משפטי הנועד לסייע במקרה ספציפי, יש לפנות ישירות לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין פלילי בעל רישיון.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

שאלות ותשובות בנושא

עבירות אלימות הן עבירות פליליות הכוללת פגיעה בחרותו וזכותו של הפרט על גופו, ומחולקות למספר קטגוריות קבועות בחוק. ישנו פער בין עבירת אלימות בכוונה תחילה לעבירה רגילה, ואדם אשר ביצע עבירה בכוונה לפגוע או להטיל מום באדם אחר, או במטרה לשבש הליכי חקירה ומעצר, צפוי לעד 20 שנות מאסר.
עבירת תקיפה כוללת הפעלת כוח כלפי אדם אחר בכל דרך שהיא, זאת כמובן ללא הסכמתו של קורבן התקיפה. כמו כן פעולות בעלות מוטיב של אלימות יתפרשו כתקיפה גם כן. העונשים על עבירות תקיפה מחמירים בהתאם לפעילות הפלילית במסגרתה בוצעה האלימות, כגון שוד או תקיפה מינית.
עבירות אלימות יכולות להיות חד צדדיות או הדדיות, כמו לדוגמה עבירה מסוג קטטה. עבירות אלימות שטחיות מוגדרות כעבירות חבלה, או כעבירות חבלה חמורה במקרים בהם הנזק חמור יותר. לעומת עבירת חבלה, פציעה לרוב תכלול חתך ושימוש בכלי נשק. תקיפות נוספות עלולות לקרות במישור הציבורי או בעת שוד.
 • תקיפת עובד ציבור – עד 3 שנות מאסר (או 5 במקרים חריגים).
 • קטטה – עד 12 חודשי מאסר.
 • חבלה – עד 3 שנות מאסר.
 • שוד – עד 14 שנות מאסר.
 • חבלה חמורה – עד 7 שנות מאסר.
 • פציעה – עד 3 שנות מאסר
בשלושת האחרונים, עונשם יוכפל אם הפרט פעל כחלק מקבוצה.

מידע נוסף בנושא

עבירת תגרה

בכדי לשמור על שלומו של הציבור ולהגן עליו, קיימים כמה חוקים אשר אוסרים התנהגות אלימה ובריונית. אנשים אשר מפרים חוקים אלה עשויים לקבל עונשי מאסר

עבירת תקיפה סתם

"תקיפה סתם" הינה אחת מהעבירות שההרשעה בגינן אינה מחייבת פגיעה פיזית. ככלל, מדובר בעבירה פלילית שמוגדרת כמעשה אלים כלפי אדם אחר בניגוד לרצונו. מבין כלל

עבירות איומים

עבירות איומים הן עבירות פליליות נפוצות למדי במדינת ישראל. עבירות איומים מתבצעות כנגד אנשים מכל קבוצות האוכלוסיה – החל מנבחרי ציבור, אנשים מפורסמים, אושיות תקשורת,

עבירת חבלה חמורה

עבירות של תקיפה וחבלה נחשבות לעבירות חמורות מאוד. המחוקק שואף, ובצדק, להעניש את העבריין הגורם חבלה לאדם אחר בחומרה. זאת, בהתאם לחומרת החבלה שאותה גרם.

עו"ד אלימות במשפחה

אלימות במשפחה היא בין התופעות היותר מטרידות שניתן להעלות על הדעת, ודווקא בתקופה האחרונה, היא הופכת שכיחה מאי פעם. למרבה הצער, עבור אנשים רבים, התא

אלימות שוטרים

לצערנו, אנו חיים כיום בעולם בו אלימות של אנשי החוק כלפי אזרחים הפכה לדבר שאינו חריג בנוף המקומי. לכן חשוב להבין כיצד יש לפעול במקרה

תקיפת שוטר או עובד ציבור

במהלך חיי היום יום שלנו כולנו נתקלים בלא מעט אנשים אשר חלק מהם הם שוטרים וחלק הם עובדי ציבור אחרים. אומנם זה נכון שבדרך כלל

תקיפה גורמת חבלה

תקיפה גורמת חבלה: ע' שימש לתקופה קצרה כמנכ"ל בחברה מוכרת במשק. אחת מעובדות החברה זומנה לשיחת הבהרה במשרדו של ע' ונערכה לשיחה כשהיא מצוידת במכשיר

תקיפה בנסיבות מחמירות

על פי החוק במדינת ישראל, כל הפעלת אלימות על אדם מסוים ללא הסכמתו או בהסכמה שהושגה בתרמית מוגדרת בתור תקיפה. כאשר בית המשפט יכול לקבוע

תקיפה בידי אחראי

כל אחד מאיתנו מוכן ויכול להגן על שלמות גופו ונפשו במצב של פגיעה אלימה. אך כאשר מדובר בקטינים, קשישים או חסרי ישע, מבין החוק כי

העונשים עבור אלימות במשחקי כדורגל

לא ניתן להתעלם מכך כי האלימות במגרשי הכדורגל במדינת ישראל שברה שיאים בשנים האחרונות, ועל כן אנו עדים למדיניות ענישה מחמירה. מהם העונשים בעבור אלימות?

האם יש כזה דבר אלימות ללא הרשעה

אלימות, למרות שכולנו היינו רוצים שלא תהיה קיימת בחברה שבה אנו חיים, היא חלק מחיינו. לכן עולה השאלה מה עושים במצבים כאלה והאם יש לנו

תקיפת בן או בת הזוג

תקיפה של בן או בת הזוג עלולה להציב אתכם מול ענישה מחמירה ביותר, וזאת לאור ריבוי של מקרים אשר הסתיימו גם ברצח. כל המידע לגבי

החוק למניעת אלימות במשפחה

על פי ספר החוקים עבירה של אלימות במשפחה היא עבירה פלילית משמעותית בפני עצמו, אשר נבדלת מעבירות אלימות רגילות. הדרך הטובה ביותר להבין את המשמעות

אלימות נשים

תופעות של אלימות במשפחה הינן שכיחות מאז ומעולם, כאשר ישנם דיווחים על אלימות כלפי נשים בתוך המשפחה עוד מתחילת הציוויליזציה. המודעות לנושא של אלימות בתוך

איומים בטלפון

איומים טלפוניים מהווים כיום מטרד לא קטן בעבור רבבות ישראלים, כאשר רבים אינם יודעים כי ניתן להגיש תביעה כנגד המאיים. כיצד התהליך מתבצע? להלן הפרטים.

עורך דין עבירות אלימות

כל אחד מאיתנו עלול למצוא את עצמו באינספור מקרים שבהם הוא יזדקק לשירותיו של עורך דין פלילי, כי למרות שאנחנו חיים בצורה נורמטיבית ורגילה, אין לדעת

עורך דין אלימות במשפחה

המשפחה שלנו היא המקום המוגן. המקום שאליו הגענו כשנולדנו, ואומנם כולנו יודעים שלא ביקשנו אותה ולא בחרנו בה, אך רוב האנשים יודעים לומר עד כמה

עורך דין אייל שמולביץ - תמונת פרופיל
עו"ד פלילי - אייל שמולביץ

משרד עו"ד אייל שמולביץ עוסק אך ורק בתחום הפלילי ונחשב ותיק ומוביל בתחום. עו"ד שמולביץ הינו מומחה בעל מוניטין רב מזה למעלה מ 20 שנה, מאחוריו אלפי משפטים בתחום הפלילי ואינספור סיפורי הצלחה.

צריכים סיוע וליווי משפטי?