ביטול הסכם גירושין

הסכמי גירושין נחתמים בקצב מסחרר בשנים האחרונות, כאשר טרם נראה הסוף לתופעה רחבה זו, לכן לא מפתיע לגלות כי בהתאם לרצונם של רבים לפצוח בחיים חדשים ולהתנתק מבן/ת זוגם הנוכחיים, ישנם כאלו אשר מטילים ספק וערר אודות הסכמים שנחתמו כבר, כלומר הסכמי גירושין שאושרו וכעת קם להם דורש לבטלם.

לפיכך, עולה השאלה הדרמטית – כיצד ובהינתן אילו מקרים ניתן ויכולים בני זוג לדרוש את ביטולו של הסכם גירושין?

 

מהו הסכם גירושין

בטרם נבאר ונפזר את מעטה הערפל אודות האופן בו יש לבטל הסכם גירושין, ראוי להקדיש מחשבה למה הוא אותו הסכם מלכתחילה. לפיכך, הסכם גירושין הוא הסכם שמגלם את רצונם של בני זוג להתגרש בדרך שאינה כרוכה בוויכוח והתנצחות משפטית במסגרת בית המשפט, אלא הגעה להסכמות והבנות באופן פרטי ואישי, בין אם ללא סיוע משפטי כלל, או בין אם באמצעות מגשר.

 

מה כלול בהסכם גירושין

כמו כן, הסכם גירושין לרוב כולל התייחסות לאופן בו בני הזוג מעוניינים לחלק את ממונם, כגון דירות רכבים, חסכונות, חשבונות בנק וכן הלאה, זאת בנוסף גם לחלוקת חובות ומשכנתאות, כמו גם זכויות סוציאליות – פנסיה וקצבאות, בנוסף גם לעניינים שאינם כרוכים בממון כמו עיגון החלטות בנוגע לילדים ומשך הזמן שכל הורה יקבל לראייתם.

כלומר, במסגרת הסכם הגירושין כרוכות גם הבנות בנוגע למשמורת הילדים וחלוקת זמני השהות, כמו גם ניתן לעגן את האופן בו הזוג מסכים ביחד על חינוך הילדים, וגם עניינים שנוגעים להליך הגירושין עצמו, כמו סידור גט עבור האישה. 

היתרון המהותי בהסכם גירושין הוא קיצור התמשכות הדיונים הרגילים בבית המשפט, על כלל הוצאותיהם הכלכליות והנפשיות הכרוכות בהם. 

 

האופן בו הסכם גירושין מאושר וההשפעה של כך על הקושי לבטלו

בהמשך לכך, הסכם גירושין נעשה לעתים על ידי גורמים עצמאיים אשר נעזרו במידה פחותה אם בכלל בסיוע חיצוני מידי עורך דין. לכן, בעת ניסוחו של ההסכם הסופי, הוא מובא לרוב לאישורה של ערכאה משפטית בדוגמת בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, כאשר לאחר אישור ההסכם, האחרון מובא לידיו של בית הדין הרבני (אשר לו שמורה הסמכות לאשרר ולתת תוקף בגירושין) כדי שזה יאשר את ההסכם ויהפוך אותו למציאות.

לכן, לנוכח העובדה שהסכם זה עבר את בחינתה של ערכאה משפטית בעת כריתתו, אשר בחנה אותו וערכה אותו בעודה מוודאת עם 2 הצדדים כי הם מבינים את השלכות ההסכם, וכי הם חותמים עליו מרצונם החופשי על אף הנגררות הצפויות לו, קיים קושי רב בדרישה לבטלו, שכן לא רק שביטולו מהווה ביטול חוזה שנחתם כדת וכדין, אלא גם ביטול פסיקתו של בית דין רבני / בית משפט לענייני משפחה.

כלומר, מפאת העובדה כי בעת כריתתו ואישורו של הסכם גירושין הוא מקבל תוקף ומעמד של פסק דין חלוט מטעם ערכאה שיפוטית, קיים צורך בטיעון ובסיבה חזקה במיוחד כדי לגרום לערכאה המשפטית לבחון את ביטולו מלכתחילה, קל וחומר שלבטל אותו. עם זאת, קיימים תקדימים אשר לאורם ניתן לבטל או לערוך הסכם גירושין גם אם האחרון כבר נחתם, כפי שמיד נבאר.

 

עילות לביטולו או שינויו של הסכם גירושין שנחתם

בהמשך לכך, כדי להצדיק את בחינתו המחודשת ועריכתו של הסכם גירושין אשר קיים, חייב התובע להוכיח את קיומה של עילה מוצדקת לביטולו, אשר אליה ניתן להגיע מפאת חוק החוזים, או מחמת התנהגות מי מבין הצדדים.

 

עילה לביטול הסכם גירושין לנוכח חוק החוזים

כלומר, חשוב להבהיר כי הסכם גירושין על אף היותו הסכם שנעשה בין 2 בני זוג ולא מול גורם רשמי כלשהו, הוא עדיין חוזה משפטי שנכרת בין 2 צדדים ומחייב על כלל היבטיו והסכמותיו. לכן, בתור חוזה משפטי, הוא חשוף ונבחן לפי אותם כלים ועקרונות אשר במידה ונפל במי מבינם פגם, רשאי אחד הצדדים בחוזה לדרוש את ביטולו החלקי או המלא.

כלומר, בדומה להסכמים אחרים, גם בהסכם גירושים ניתן לטעון לפגמים בהליך כריתתו שמטילים דופי בהסכם ככלל, כדוגמה כפי שקורה כאשר נופלת בהסכם טעות כלשהי. בהתאם, צד אשר טוען לבטל הסכם מפאת פגמים שנפלו בהליך כריתתו וחיתומו, נדרש לספק ולהמציא ראיות וסימוכין לכך, בשל העובדה כי הנחת המוצא היא שההסכם תקין, אחרת לא היה זוכה לאישור ולמעמד שזכה לו. 

כך לדוגמה, ניתן לטעון לעילת ביטול אם הערכאה המשפטית לא ווידאה עם המחותמים את רצונם החופשי והבנתם של ההשלכות הכרוכות בהסכם שכזה, כאשר אילו אותם מחותמים יוכיחו כי אילו היו מודעים לכך לא היו חותמים עליו מלכתחילה. 

 

עריכת הסכם לנוכח מציאת כשלים בו

בהמשך לכך, חשוב להבהיר, כי לנוכח המעמד הרם שקיים לפסק דין בעיקר בעיני הגוף שהנפיק אותו, קרי הערכאה המשפטית שיצרה אותו, סביר להניח כי גם בהינתן כשלים לרוב תבחר אותה ערכאה לנסות ולתקן את אותם כשלים במקום לפסול את ההסכם כליל. כלומר, בהינתן ההוכחות הרלוונטיות אשר מצריכות את בחינתו המחודשת ושינויו של הסכם גירושין, סביר להניח כי הסעיפים או החלקים בהם נפלה טעות יתוקנו וינוסחו מחדש, מאשר שכלל ההסכם ייגרס ויבוטל.

לדוגמה, במקרים רבים של הסכמי גירושים אשר מכילים בתוכם גם את ההתייחסות הצדדים לחלוקת הממון, בוחר מי מבין הצדדים להסתיר נכסים אשר קיימים לו בחו"ל או במחוזות רחוקים, מתוך רצון להקטין למראית העין את גודל הממון הקיים לו, וכפועל יוצא מכך גודל הממון אשר עליו להתחלק בו. אילו הצד הנגדי אשר ממנו הוסתר חלק מן הממון המשותף יגלה אודות כך, הוא רשאי לעתור בשל הטענה כי נהגו עימו באופן מטעה, כאשר לנוכח כך קיים יסוד סביר להניח כי בית הדין יחרוג מן ההסכם, ויתייחס נקודתית למידע החדש שנחשף בפניהם ויעשה עימו צדק. 

 

ביטול הסכם לנוכח אי עמידה של מי מהחתומים עליו

זאת ועוד, כי על כלל היבטיו השונים של הסכמי הגירושים, כאלו אשר מתייחסים לילדיהם המשותפים של בני הזוג, ממונם, חובות ותשלומים שבידיהם, ולעתים אף עסקים משותפים, לעתים קמות מחלוקות או חריגות של מי מביניהם גם לאחר שנחתם ההסכם. 

לפיכך, אילו אחד מן הצדדים מפר את ההסכם והבנותיו השונות מספר רב פעמים, כדפוס התנהגות אשר חוזר על עצמו ובמגוון תחומים, יכול הצד הנגדי אשר קיים את ההסכם לאשורו, לטעון כי הוא מקופח בעוד רק הינו רואה את ההסכם כמחייב וכמסמך אשר לאורו יש לפעול ולנהוג, כאשר לעתים עלול בית הדין להקטין או להעצים את זכויותיהם של מי מהחתומים עליו בשל כך.

כלומר, בהינתן הפרה חוזרת ונשנית של הסכם הגירושים, קיים לאדם אשר כנגדו בוצעה ההפרה האפשרות לדרוש את קיומו של ההסכם כפי שנכרת וסוכם על ידי בית המשפט, או לחליפין לדרוש את ביטולו כליל, בשל העובדה כי "שותפו" להסכם אינו רואה לנכון לקיים ולבצע את אשר כרוך בו. 

 

האם ניתן לבטל סעיף נקודתי בהסכם הגירושין

זאת ועוד, כי לעתים רבות עולה השאלה האם ניתן לבטל את חלקו הנקודתי של הסכם גירושין, כלומר לבטל אך ורק את סעיף המזונות, הסכמי הראייה, הסכם הממון וכן הלאה. ובהתאם, אף על פי כי לא מדובר במשימה בלתי אפשרית, היא אכן לא רחוקה מכך, הסיבה לכך היא שהסכם גירושים מכיל בחובו מספר רב של אלמנטים אשר איזונם המשותף ושקלולם הכולל מהווה משוואה אשר עליה חתמו בני הזוג בעת כריתת הסכם.

לפיכך, ביטול וברירת חלק מן ההסכם וביטולו הנקודתי, עלולה להטות את המשוואה בצורה לא שוויונית, כאשר לנוכח זאת נוהגת הערכאה המשפטית להותיר את ההסכם על כנו. כמו כן, בהינתן הסכמים קדומים אשר נעשו, כדוגמת הסכם ממון, ניתן לבטל או לערוך את ההסכם הנ"ל בהתאם לתקנות אשר קיימות לו, כאשר שאר ההיבטים אשר לא כרוכים בהסכם הממון קיימים בהסכם הגירושים כשלעצמם.

זאת ועוד, כי בהינתן החלטת הערכאה המשפטית לבטל חלק מהסכם, כלומר הסכם ממון, או משמרות ילדים וכן הלאה, סביר להניח כי אותה ערכאה תפעל לפי ברירת המחדל אשר קיימת לזוג שלא נעזר בהסכם שכזה מלכתחילה.

 

עקרון איזון המשאבים כדוגמה 

לדוגמה, בהינתן היעדרו של הסכם ממון, פועלת מערכת המשפט בישראל לנוכח חוק יחסי ממון בין בני זוג 1978-תשל"ג, אשר קובע כי יש לחלק ממון אשר קיים לבני הזוג מאז שאלו מוגדרים כבני זוג, בנוסף לממון אשר היה קיים להם טרם לכן אך הייתה קיימת לגביו כוונת חלוקה ושיתוף, באופן שוויוני לפי איזון המשאבים.

כלומר, בהיעדר הסכם ממון, בני זוג מחלקים את ממונם המשותף אשר צברו מאז שהינם זוג או שחלקו כזוג, באופן שוויוני לחלוטין, לפיכך, סביר להניח כי בעת הצורך לבטל חלק מהסכם גירושין כדוגמת הסכם ממון, כי תפעל הערכאה המשפטית לאורו של הסכם זה, בעודה מתייחסת אליו כאלטרנטיבה שנקבעה מבעוד מועד לעניינים שכאלו, אף על פי כי מנגד ראוי להבהיר כי כל מקרה נבחן לגופו.

 

לסיכום – ביטול הסכם גירושין משימה קשה אך אפשרית

כפי שניתן להבחין מן הכתוב לעיל, במסגרת ביטול הסכם גירושין נדרש הצד אשר דורש את ביטול ההסכם להמציא ראיות ותימוכין לדרישותיו לביטול או בחינה מחדש של הסכם דרמטי כדוגמת הסכם גירושין, כאשר הסיבה לכך נובעת מעצם היותו של הסכם זה חוזה כרות בין 2 צדדים, אשר זכה לברכתה ואישורה של ערכאה משפטית רשמית.

לפיכך, כדי להצליח לבטל הסכם שכזה, בין אם כולו או מקצתו, ראוי לבחון את ההסכם והאופן בו הוא נכרת, כיוון ששם קיימות הסיבות המוכרות על ידי הערכאה המשפטית מלכתחילה, ככאלו אשר מצדיקות את ביטולו של הסכם זה ובחינתו המחודשת, על אף מעמדו המחייב כפסק דין.

כמו כן, לנוכח הדרמטיות הרבה שקיימת לעריכת הסכם שכזה והקושי המשפטי הרב שטמון בבחינתו המאוחרת, חשיבות ההיעזרות בגוף מקצועי משפטי כדוגמת עורך דין גדלה דרמטית בהתאם, כאשר מדובר בגורם שיכול לסייע ולהבחין בנקודות כשל בהסכם, אשר חומקות מעין שאינה בקיאה בעולם המשפטי. 

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, אלא יש לראות בכתוב הסבר כללי בלבד ואין להסתמך ו/או לפעול בהתאם לאמור לעיל ללא ייעוץ משפטי.

ביטול הסכם גירושין עם עורך דין גירושין מנוסה.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא